Eredienst

Taakgroep Eredienst      
De naamgeving  van  deze taakgroep zegt het al: het gaat, zeker op zondagen, om de Eredienst. Het begrip Eredienst mag ruim worden opgevat, het betreft alle zaken die zich vóór de dienst afspelen. Bijvoorbeeld het organiseren van een predikant, het organiseren van organisten of andere muzikale begeleiding, het welkom heten van kerkbezoekers etc. Het betreft de Eredienst zelf waarin het vieren van de liturgie centraal staat. De liturgie, is dat wat er gebeurt in de dienst, wat we samen doen: vieren, gedenken, lezen, luisteren, bidden, zingen, stil zijn, zitten of staan, dopen, geloof belijden en brood en wijn delen. En natuurlijk alle zaken die zich de dienst afspelen, eventueel koffiedrinken, evaluatie met de predikanten, organisten of andere muzikale ondersteuners.
De taakgroep Eredienst heeft een viertal doelen gedefinieerd:

 1. Generatie-overbrugging: In onze gemeente onderkennen we een zestal generaties:
1. de jongste generatie van 0 tot 12 jaar
2. de generatie van 12 tot 18 jaar
3. de generatie 20 tot 40 jaar
4. de generatie van 40 tot 67 jaar
5. de generatie vanaf 67 jaar
De taakgroep streeft er naar dat elke generatie zich thuis voelt in onze kerk. Dat betekent dat elke generatie de  eredienst anders ervaart. Daarnaast is elke generatie zich ervan bewust dat geloofsbeleving in deze zes leeftijdsgroepen verschillend beleefd wordt, echter dat de boodschap dezelfde was, is en blijft.
 1. Liturgie-vernieuwend: Liturgie vernieuwing heeft sterk te maken met nieuwe vormen van Erediensten. Aansluitend op het  eerste doel van de taakgroep om generaties te overbruggen is dit een belangrijke drijfveer. Als voorbeeld hiervan zijn de Net-Even-Anders-diensten (NEA-diensten) waarbij een dienst volledig ingevuld wordt door een groep, waarbij de tijden en vormen net iets anders zijn dan we gewend zijn.
 2. Speciale-diensten: Er is een aantal diensten die speciale aandacht blijven vragen. Zo is er de herdenking van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De mensen die ons zijn voorgegaan blijven we in warme herinnering gedenken en samen met de familie van de overledene staan we daar bij stil. Ook de ZWO zondagen worden vanaf seizoen 2021/2022 door de taakgroep Eredienst georganiseerd. Tijdens deze diensten staan wij stil bij de Zending in Nederland en Wereldwijd, Wereld Diaconaat (Ontstaan na de watersnoodramp van 1953 in Zeeland en de Zuid Hollandse Eilanden) en Ontwikkelingssamenwerking. 
 3. Eredienst door de week: Natuurlijk ligt het zwaartepunt van de Eredienst op de zondag, maar dat betekent niet dat we alleen op zondag kerk zijn. De diensten worden voorbereid niet enkel door de predikanten, de organisten of andere ondersteuners maar ook door de koster, het beamteam en Kerk-TV. Diensten zijn terug te zien via het Youtube kanaal van GKWierden. De bloemencommissie is wekelijks bezig met de bloemen, de kindernevendienst bereidt de kindernevendiensten voor en natuurlijk worden ook de tienerdiensten voorbereid. Kortom er gebeurt veel op de zondagen maar er gebeurt minstens zoveel door de week, en dat is samen kerk zijn in de 21ste eeuw.
De Taakgroep Eredienst wil een taakgroep zijn die midden in de gemeente staat, die generaties weet te overbruggen en vernieuwend is in de liturgie.
Het voorzitterschap van de Taakgroep wordt gevormd door het voorzittersduo Jos Tornij en Anny Mulder. Waarbij Jos de vertegenwoordiger is voor het Breed Moderamen en Kerkenraad en Anny de voorzittersrol van de Taakgroep vervult. De Taakgroep wordt door secretaris Emiel Schoot Uiterkamp ondersteund bij haar werkzaamheden.

De Taakgroep Eredienst bestaat uit:
  1. Beamteam
Tijdens de erediensten wordt de liturgie geprojecteerd, zodat de gemeente kan meezingen en -lezen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot extra interactie door middel van het tonen van afbeeldingen en filmpjes.
In de laatste dagen voorafgaand aan de eredienst maakt degene die de dienst projecteert een powerpoint presentatie van de liturgie, zoals die door de voorganger aangeleverd is.
  1. Camerateam
Naast het lid van het beamteam zit iemand van het camerateam. Onze kerk heeft meerdere camera’s in de kerk hangen zodat mensen thuis die bijvoorbeeld niet in staat zijn de dienst bij te wonen, deze live kunnen volgen via kerkomroep.nl of Youtube. Het camerateam verzorgt deze uitzending en bedient de camera’s. Ook kan er een DVD opname gemaakt worden van bijvoorbeeld een uitvaart of doopdienst als dat gewenst is.
  1. Preekvoorziening 
De preekvoorziener stelt samen met de predikanten het jaarrooster op. Voor de zondagen waarin geen eigen predikant voorgaat, zoekt de preekvoorziener naar beschikbare gast-predikanten.
Twee keer per jaar maakt de preekvoorziener in overleg met het organistenteam het rooster voor de organisten. Voor de niet ingevulde dienst zoekt de preekvoorziener naar een gast-organist.
  1. Bloemencommissie
Het werk van de bloemengroep is, dat er op zondag en andere feestdagen een boeket  bloemen in de kerk staat, veel van de bloemstukken wordt door de leden zelf geschikt, deze worden dan aan het einde van de kerkdienst(en) naar een gemeentelid gebracht.
  1. Welkomstcommissie
Welkom bij speciale diensten
Met name in speciale diensten staan er leden van de welkomstcommissie klaar om gasten te verwelkomen en hen de nodige informatie te verschaffen over de dienst, gebeurtenissen voor of na de dienst die op dat moment van belang zijn en wijst hen de weg, naar o.a. de kerkzaal, (invalide) toilet oppasruimte en het OntmoetingsCentrum. 
Welkom nieuwe gemeenteleden
Twee maal per jaar (meestal in april en oktober) worden alle nieuw ingekomen gemeenteleden van het afgelopen half jaar, speciaal uitgenodigd voor de welkomstdienst, de kennismaking met gemeenteleden tijdens het koffiedrinken na afloop van deze ochtenddienst en een rondleiding door de kerk en het gebouw.
  1. Korencommissie of wel muziek in de kerk
Muzikale medewerking aan de diensten wordt regelmatig verleend door koren, solisten of b.v. een band. Geprobeerd wordt om dit zoveel mogelijk te verdelen over het jaar en het voor iedere doelgroep aantrekkelijk te maken.
Eventuele suggesties vanuit de gemeente zijn van harte welkom en kunnen aangeleverd worden via muziekindedienst@gkwierden.nl
  1. Daarnaast hebben de predikanten en de taakgroep Jeugd zitting in de Taakgroep Eredienst. (Wat betreft de informatie aangaande de taakgroep Jeugd dit betreft: kindernevendienst, tienerdienst en de jeugd in het algemeen, deze is terug te vinden bij het hoofdstuk taakgroep Jeugd.)

 
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 16 jun 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 16 jun 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.